Aiki Ken & Jo

saito

Morihiro Saito

Suburi Jo – to zestaw ruchów wykonywanych jo przez jedną osobę.

1. Choku tsuki
2. Kaeshi tsuki
3. Ushiro tsuki
4. Tsuki gedan gaeshi
5. Tsuki jodan gaeshi
6. Shomen uchikomi (Menuchi)
7. Renzoku uchikomi
8. Menuchi gedan gaeshi
9. Menuchi ushiro tsuki
10. Gyaku yokomen ushiro tsuki
11. Katate gedan gaeshi
12. Katate toma uchi
13. Katate hachi no ji gaeshi
14. Hasso gaeshi uchi
15. Hasso gaeshi tsuki
16. Hasso gaeshi ushiro tsuki
17. Hasso gaeshi ushiro uchi
18. Hasso gaeshi ushiro harai
19. Migi nagare gaeshi uchi
20. Migi nagare gaeshi tsuki